Algemene voorwaarden SDS-Carparts

Algemeen:

De ondertekening van de offerte en/of bestelbon en/ofon-linedoorsturen van een bestelling, brengt automatisch en onherroepelijk de aanvaarding van de hierna vermelde voorwaarden met zich mee. Geen enkele voorwaarde van de klant zal aanvaard worden onder voorafgaand schriftelijk akkoord van SDS. In het geval de algemene voorwaarden van de klant zouden afwijken van deze voorwaarden, dan zullen deze van SDS steeds voorrang hebben op deze van de klant. In het geval de klant een offerte zou vragen en/of bevestigen met verwijzing naar diens eigen voorwaarden, dan zullen deze in geen geval voorrang kunnen hebben op deze van SDS.

Artikel 1 : Aanbod – Offertes:

De offertes van SDS zijn steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, doch vervallen automatisch bij niet uitdrukkelijke aanvaarding ervan binnen de 30 dagen na datum van de offerte. Na deze termijn zal de klant zich niet meer op de eerder opgegeven prijs en/of voorwaarden kunnen beroepen.

De prijzen in de offertes worden steeds uitgedrukt in euro, exclusief B.T.W., en zijn steeds netto prijzen waarop geen korting meer kan toegestaan worden. Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities worden steeds uitdrukkelijk vermeld in de offertes en/of bestelbon en/of factuur.

De offertes / bestelbonnen behelzen enkel en alleen de uitdrukkelijk omschreven goederen.

SDS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling te weigeren zonder dat daartoe enige motivatie dient gegeven te worden en zonder dat de klant daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege SDS.

De bestelling door de klant na ontvangst van de offerte vanwege SDS wordt uitdrukkelijk geacht de exacte weergave te zijn van de overeenkomst tussen partijen indien binnen de zeven dagen na de bestelling en in ieder geval voor levering, door de klant geen bezwaren worden ingebracht door middel van een aangetekend schrijven.

Indien een bestelling zou gebeuren door middel van financiering door een financiële instelling, dan zal een voorbehoud van goedkeuring van financiering slechts kunnen ingeroepen worden door de koper en derhalve uitwerking kunnen hebben indien dit uitdrukkelijk op de bestelbon word vermeld door de koper. Bij gebrek aan voorbehoud van goedkeuring van financiering, zal de koop geacht worden definitief tot stand te zijn gekomen.

Artikel 2 : Prijzen:

De prijzen van SDS zijn steeds exclusief BTW en worden uitgedrukt in Euro en dienen in deze munt betaald te worden.

Alle lasten nationale of regionale taksen, intresten of douanekosten, tegenwoordige of achterstallige, zijn nooit inbegrepen en zijn steeds ten laste van de klant. Eventuele bank en/of wisselkosten gepaard gaande met de betaling door de klant vallen ook steeds ten zijne laste. De prijzen van SDS zijn steeds nettobedragen waarop geen korting meer kan toegestaan of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) korting voor contante betaling, hoeveelheidskortingen edm.

De verpakking is steeds in de prijs begrepen en wordt niet teruggenomen door SDS. Uitzondering hierop zijn de paletten (Euro & DIN) die steeds worden teruggenomen van de klant of worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende marktprijs.

Na sluiting van de overeenkomst, blijven de opgegeven prijzen geldig voor de voorziene leveringsperiode. Indien de goederen slechts geleverd worden na voorziene leveringsperiode – welke de reden hiervan ook mag zijn – zullen de prijzen, indien een verhoging toepasselijk werd of indien andere kostenverhogingen optraden, in dezelfde mate aangepast worden.

In geval van wijziging van de wisselkoersen, prijzen van wisselstukken, verpakkings- en/of transportkosten edm., behoudt SDS zicht uitdrukkelijk het recht voor de voorziene prijs van zowel de lopende offertes als de reeds geplaatste bestellingen aan te passen.

Indien de bestelde goederen, bijkomende niet beschreven onderdelen/materialen of dergelijke zouden vereisen opdat de klant deze zou kunnen aanwenden / monteren, en deze SDS niet bekend waren bij de offerte en/of bestelling, dan is deze gerechtigd deze benodigde bijkomende onderdelen in rekening te brengen na eenvoudige schriftelijke melding hiervan aan de klant en voor zover de klant deze niet onmiddellijk en uitdrukkelijk weigert door middel van een aangetekend schrijven. Deze bijkomend benodigde onderdelen zullen in ieder geval door de klant geacht worden uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij gebrek aan reactie binnen de 48 uren, dan wel korter in geval van een hoogdringende bestelling. Indien de klant eventuele bijkomende onderdelen/materialen die benodigd zouden zijn om tot een goed resultaat te komen, toch niet zou aanvaarden, dan zal de klant zich in geen geval kunnen richten tot SDS en aldus op geen enkele vorm van schadevergoeding aanspraak kunnen maken of een minwaarde in rekening kunnen brengen om reden dat de bestelde goederen niet of niet voldoende dienstig waren of een herstelling niet tot een goed einde kon brengen, dan wel de aanwending van de bestelde goederen schade zou hebben veroorzaakt ten gevolge van de niet aanwending van bijkomend benodigde onderdelen/materialen.

Artikel 3 : Betalingsvoorwaarden:

Alle facturen van SDS zijn, behoudens indien uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen én mits uitdrukkelijke vermelding op de factuur, steeds contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Eventuele afwijkende betalingscondities worden steeds uitdrukkelijk vermeld op de offertes, bestelbonnen, leverbonnen en facturen of bij afzonderlijke overeenkomst met de klant.

In geval van bestelling van specifieke, niet courante goederen en/of goederen die niet op voorraad worden gehouden door SDS, kan een voorschot van 30% bij de bestelling worden aangerekend.

Elk factuurbedrag dat op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een verwijlintrest opbrengen gelijk aan de wettelijke rente, dan wel in het geval de schuldenaar een handelaar is, aan het wettelijk tarief in toepassing van artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 op de Betalingsachterstand in Handelszaken, en zal eveneens verhoogd worden met een schadevergoeding die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00Euro, dit onverminderd eventuele gerechtskosten.

Elke factuur dien niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft ook tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden, zelf indien deze nog niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten bedongen werden.

In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt SDS zich het recht voor een bestelling of levering op te schorten tot integrale betaling van al haar facturen ontvangen wordt en zonder dat de klant daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege SDS zal bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) wegens vertraging in de levering- of uitvoeringstermijn, schadevordering van derden edm.

Schuldvergelijking is, behoudens andersluidend schriftelijk beding, niet toegestaan.

Artikel 4 : Waarborgen – zekerheidsstellingen:

SDS behoud zich het recht voor om op elk ogenblik, ook gedurende de uitvoering van de bestelling of voor de levering, waarborgen van de klant/besteller te eisen.

Bij weigering hiertoe door de besteller behoudt SDS zich het recht voor de bestelling in haar geheel of gedeeltelijk eenzijdig te annuleren, zonder dat de besteller aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege SDS en onverminderd het recht van SDS op schadevergoeding lastend de besteller.

In geval van financiering zal een uitdrukkelijke opschortende clausule voorzien worden, waarbij de bestelling slechts definitief zal worden na ontvangst van het schriftelijk akkoord van de bank- of kredietinstelling. Indien een financiering geweigerd wordt, heeft SDS eveneens het recht de bestelling in haar geheel eenzijdig te annuleren, zonder dat de besteller aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege SDS, en onverminderd het recht van SDS op schadevergoeding vanwege de besteller. Bij annulering van een bestelling door de koper zonder dat een opschortende voorwaarde van financiering werd opgetekend, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op de totale prijs van de bestelling exclusief BTW.

Artikel 5 : Levering- en uitvoeringstermijnen:

De door SDS opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen, zijn steeds louter indicatief en zijn in geen geval een resultaatsverbintenis.

In geen geval kan een gedeeltelijke levering of vertraging in de levering, om welke reden ook, aanleiding geven tot de annulering of verbreking van de bestelling door de klant en/of tot enige schadevergoeding door SDS.

Bij overmacht (zoals o.m. gebrek aan wisselstukken, stakingen, gebrek aan transport, beschadiging of vernieling van onze gebouwen, onvoorziene overheidsbeslissingen, weersomstandigheden, oorlog, exploitatieproblemen, het niet kunnen bevoorraden tegen een economisch verantwoorde prijs) behoudt SDS zich steeds het recht voor een overeenkomst van haar zijde als vervallen te beschouwen en dit zonder dat de besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege SDS.

Artikel 6 : Leveringsmodaliteiten:

De leveringen door SDS geschieden in principe steeds op de uitbatingzetel.

In geval van levering aan het adres van de besteller, dan zal deze steeds worden aangerekend, behoudens andersluidend akkoord. De leveringen vertrekken vanuit de magazijnen van SDS met verpakking en worden geacht aanvaard te zijn door de klant bij vertrek.

De goederen worden bijgevolg steeds op risico van de koper bevracht, vervoerd en geleverd, ook indien het transport met eigen vervoermiddelen van SDS zou worden uitgevoerd. Verzekering, kosten van behandeling van de goederen en eventuele douanerechten en taxen zijn daarbij steeds voor rekening van de koper, die hiervoor zelf de nodige schikkingen dient te treffen.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven steeds eigendom van SDS tot de algehele betaling van het factuur bedrag of tot voldoening van de laatste termijnbetaling, zelfs ingeval van beslagneming door een gerechtsdeurwaarder. Deze verkoopsvoorwaarden zijn, indien dit het geval zou zijn, dan ook onmiddellijk mede te delen aan de gerechtsdeurwaarder of curator.

Tot hun algehele betaling mogen de geleverde goederen door de klant niet verkocht, verwisseld, weggegeven, verplaatst of afgestaan worden aan derden, noch in pand gegeven worden.

In geval van beslag op deze goederen, dient de koper SDS hiervan onmiddellijk in te lichten door middel van een aangetekend schrijven. Indien één van deze situaties zich zou voordoen, worden de betrokken factu(u)r(en) daarbij ook onmiddellijk opeisbaar, dit ongeacht de vervaldatum van de factu(u)r(en) of toegestane afbetalingstermijnen.

Artikel 8 : Klachten:

In geval van klachten dienen deze door de klant steeds geformuleerd te worden per aangetekend schrijven met ontvangstmelding en dit binnen de 7 dagen ofwel na ontvangst van de goederen indien de klacht op de goederen zelf betrekking heeft, dan wel binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur indien deze op de factuur zelf betrekking zou hebben.

Bij gebrek aan protest/opmerkingen binnen de gestelde termijn zal de besteller geacht worden de goederen respectievelijk de factuur uitdrukkelijk aanvaard te hebben.

In geval van levering van goederen, dient de klant de verpakking op eventuele beschadigingen (al dan niet ingevolge transport) na te kijken en dienen de geleverde hoeveelheden nagezien te worden alsook de staat van de goederen, en dient de levering bon afgetekend voor conforme ontvangst en in goede staat. Enkel klachten onmiddellijk bij levering of afhaling gemeld, zullen kunnen aanvaard worden.

Aanvaarding onder voorbehoud, zonder formulering van een klacht op de levering bon, wordt niet aanvaard.

De ingebruikname of verwerking van de geleverde goederen door de klant zal steeds aanzien worden als de aanvaarding ervan en derhalve geen aanleiding kunnen geven tot klachten wegens gebreken die als zichtbaar worden gekwalificeerd.

Klachten betreffendeniet-zichtbaregebreken der goederen, werken of diensten en/of klachten of protest nopens de facturatie dienen te geschieden door middel van een aangetekend schrijven aan de zetel van SDS en dit binnen de 7 dagen na levering der goederen of uitvoering der werken, respectievelijk factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn, worden de geleverde goederen, het uitgevoerde werk of de facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard.

De door de koper geformuleerde klachten die niet door SDS aanvaard worden, zullen door de klant dienen bewezen te worden.

De betaling van de facturen of, in voorkomend geval, maandelijkse afbetalingen kunnen echter nooit afhangen van een eventuele vervanging of herstelling van verkochte goederen.

Artikel 9 : Verbreking van de overeenkomst:

De klant neemt er uitdrukkelijk kennis van de door SDS verkochte goederen steeds specifieke goederen betreft voor welbepaalde types voertuigen van een specifieke constructeur en deze niet onderling uitwisselbaar zijn en of geschikt zijn voor andere type voertuigen, zelfs van dezelfde constructeur.

De klant die de overeenkomst tot het leveren van goederen zou annuleren na het ondertekenen van de bestelbon, doch voor levering, zal aan SDS een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 30% van het bedrag van de totale bestelling verschuldigd zijn.

In geval van annulering van de bestelling door klant lopende de uitvoering ervan (dit wil zeggen na aankomst van de bestelde goederen in de magazijnen van SDS), zal een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 40% van het bedrag van de totale bestelling verschuldigd zijn, onverminderd de integrale betaling van de klant specifieke bestelde goederen die dermate specifiek zouden zijn zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) een onderdelen voor een welbepaald type voertuig.

Indien de bestelde goederen dermate specifiek zouden zijn zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) een onderdelen voor een welbepaald type voertuig van een welbepaald bouwjaar dat niet uit de voorraad van SDS leverbaar is, dan zal de besteller bij annulering of weigering tot afname, steeds gehouden zijn het goed af te nemen en de prijs te voldoen.

Indien de schade voortspruitend uit de verbreking van de overeenkomst voor SDS hoger ligt dan hogervermelde minimale forfaitaire vergoedingen, dan zal de besteller eveneens gehouden zijn tot deze schade.

Bij niet naleving van de betalings- of andere voorwaarden behoudt SDS zich steeds uitdrukkelijk het recht voor de bestelling in haar geheel eenzijdig op te schorten of te annuleren, zonder dat de besteller aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege SDS, en onverminderd het recht van SDS op schadevergoeding vanwege de besteller.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheden en waarborgen:

Het aanbod van SDS is uitsluitend gesteund op de informatie die zij van de besteller ontvangen heeft en die in de aanbieding wordt weergegeven, dan wel bij middel van specifiekebriefwisseling/e-mailsis gemeld. De besteller draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de door hem aan SDS verstrekte informatie voor de te leveren goederen.

Het aanvaarden van de aanbieding van SDS impliceert het onvoorwaardelijk instemmen van de besteller met dit beding.

Gebreken aan de geleverde goederen of de werking ervan die het gevolg zijn van foutieve informatie verstrekt door de besteller, zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot enige waarborg of aansprakelijkheid in hoofde van SDS. Evenmin zal bij wijze van een exceptie vanniet-uitvoeringde door de besteller beweerde geleden schade, in mindering mogen gebracht worden op de facturen van SDS.

De door SDS geleverde goederen worden gewaarborgd overeenkomstig de respectievelijk toepasselijke wetgeving dienaangaande, en dit tegen alle fouten die voorkomen bij normale aanwendings- en gebruiksdoeleinden. Indien enig stuk van de geleverde goederen defect gevonden wordt binnen de wettelijke garantieperiode, en dienen de koper bewijst dat dit goed defect was op het ogenblik van de levering of het gebrek bestond op het ogenblik van de levering, dan zal dit stuk door SDS vervangen of hersteld worden, dit uitsluitend naar haar keuze.

Eventuele vervoers- en andere kosten die zouden voortvloeien uit een vervanging of herstelling, zijn niet inbegrepen in de waarborg en vallen steeds ten laste van de klant.

Wijzigingen aan de geleverde goederen door de klant of door derden, ongevallen, verkeerd gebruik van de geleverde goederen, overbelasting ervan of een gebrek aan onderhoud, zal nooit aanleiding kunnen geven tot voornoemde waarborg.

Klachten nopens beschadiging van goederen veroorzaakt door derden, alsook door brand, water, grote hitte, overbelasting of andere onvoorzienbare redenen, worden in geen geval aanvaard. SDS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan goederen of personen. Het onderhoud van/aan vervaardigde of geleverde goederen is nooit in de waarborg begrepen. Indien de door SDS geleverde goederen gevaar voor ongevallen of andere onjuistheden zouden kunnen opleveren, is de besteller verplicht voor het in gebruik nemen ervan, en verder op regelmatige tijdstippen, op zijn eigen kosten, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en te onderhouden.

Vanaf de levering zullen de door SDS verkochte goederen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid staan van de klant – ook al heeft in voorkomend geval de definitieve aanvaarding van de levering nog niet plaats gevonden – zelfs in geval van overmacht of toeval. Wanneer er zich een gebrek zou voordoen dat onder de waarborg zou vallen, zal dit de klant niet toelaten de facturen van SDS niet te voldoen, zelfs indien derden hierin betrokken zouden zijn.

De waarborg/verantwoordelijkheid van SDS is in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt tot de prijs van de door SDS verkochte goederen, en daarom zal de schadevergoeding nooit meer kunnen bedragen dan het gefactureerde bedrag van de verkochte goederen.

Artikel 11 : Afbeeldingen, tekeningen, productinformatie:

Afbeeldingen, productinfo, gebruiksaanwijzingen, tekeningen en dergelijke meer, worden enkel en alleen ter inlichting gegeven en brengt voor SDS geen enkele contractuele of buiten contractuele verplichtingen en/of aansprakelijkheid met zich mee. Alle merken, aanduidingen, modellen, uitvoerings- en montagetechnieken zijn de eigendom van SDS die er de intellectuele eigendomsrechten op heeft.

Alle informatie die door SDS aan de klant verstrekt wordt in de offerte of hem bekend zijn naar aanleiding van de uitvoering van een bestelling, zal beschouwd worden als confidentieel en is niet voor publicatie of openbaring vatbaar. Deze informatie mag door de klant in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het opmaken van de bestelling aan SDS en voor het controleren van deze bestelling.

Indien zou blijken dat een (potentiële) klant toch, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik zou maken van de informatie die hem verstrekt word door SDS, teneinde een bestelling te plaatsen bij een derden, dan zal deze gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan SDS gelijk aan 20% van het bedrag van de voorziene totale bestelling en dit bovenop de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn wegens verbreking van de overeenkomst.

Artikel 12 : Terugname:

De gehele of gedeeltelijke verwerking / ingebruikname van de geleverde goederen, heeft steeds de aanvaarding van deze goederen tot gevolg.

Met uitzondering van zeer specifieke goederen zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) een onderdeel voor een welbepaald type voertuig dat niet uit de voorraad van SDS leverbaar is en die onder geen enkel beding zal worden teruggenomen, worden verkochte goederen worden slechts zeer uitzonderlijk teruggenomen en dit slechts mits ons voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord en onder volgende voorwaarden:

-De aanvraag tot terugname dient te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na levering.

-De terugname betreft goederen uit de gewone voorraad van SDS.

-De waarde van de aangevraagde terugname dient minimaal 250€ te bedragen.

-De goederen moeten ongebruikt en ongeschonden zijn en in originele verpakking.

-Een terugnamekost ten belopen van 20% van de verkoopprijs exclusief BTW, met een minimum van 25€, zal in rekening worden gebracht.

Artikel 13 : Geschillen:

De besteller aanvaardt uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten met SDS uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van SDS bevoegd, inzonderheid het Vredegerecht van het Tweede KantonSint-Niklaasen de Rechtbanken van Eerste AanlegOost-Vlaanderen,afdeling Dendermonde of de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae.

Slotbepaling:

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig zouden blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van toepassing. Conditions générales de vente: le texte francais est disponible sur demande.